T. +5999 869 8362
F. +31 842 238 785
M. +5999 671 9761
E. info@ryancarrental.com
Auto huren Curacao

Huurvoorwaarden

 • De bestuurder dient tenminste 23 jaar oud en minimaal 1 jaar in bezit van het geldige rijbewijs te zijn. 25 jaar en ouder geldt de normale borg bij WA+Casco van Nafl. 500,- en Nafl. 1000,- bij WA.
  Onder de 25 jaar geldt een verhoogde borg (WA+Casco Nafl. 700,-/WA 1400,-)
 • De auto dient in de zelfde staat geretourneerd te worden, d.w.z. inclusief accessoires, reserveband en gereedschap, schoon en dezelfde tankvulling. Indien hieraan niet voldaan wordt, zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht : – Vermissing accesoires e.d. = nieuwprijs (bij WA+Casco tot een maximum van het eigenrisico) – Schoonmaak = vanaf Nafl. 25,- – Brandstof = Nafl. 75,- per halve tank
 • Bij WA+Casco: – diefstal van auto, onderdelen c.q. accessoires, zullen deze kosten voor de huurder tot maximaal het eigen risico kunnen bedragen. RYANCARRENTAL is niet verantwoordelijk voor voorwerpen of bezittingen die in de auto worden achtergelaten. Eventuele kleine beschadigingen/ glasschade en het verlies van verhuurdagen door reparatie, worden verrekend met de borgsom. De borgsom blijft onder beheer van RYANCARRENTAL tot dat de schade volledig geregeld is. De borgsom zal nimmer dienen als voorruitbetaling van de huur. Schade zonder medeweten van de huurder toegebracht, is ook voor rekening van de huurder. · De huurder is volledig aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het negeren van waarschuwingslampjes en (temperatuur)meter(s) op het dashboard en schade veroorzaakt met opzet, voorwaardelijke opzet of met goedvinden van de huurder.
 • De autos zijn verzekerd voor gebruik op de openbare weg. Schade en vervuiling opgelopen door Off-Road gebruik van het voertuig, vallen te allen tijde en volledig, ten laste van de huurder en zal ten minste de volledige borg ingehouden worden. Wanneer uit onderzoek blijkt, de schade hoger te zijn dan de voldane borgstelling, zal navordering plaatsvinden.
 • De huurder vrijwaart RYANCARRENTAL voor alle aansprakelijkheid wegens schade en/of letsel toegebracht aan de door het gehuurde vervoerde goederen en/of personen. Tevens komen kosten betrekking hebbende op schade en/of letsel aan tegenpartij toegebracht die de verzekerde som van Nafl.150.000,- te boven gaan, voor rekening van de huurder.
 • Bij onbeheerd achterlaten van de auto dient de huurder de sleutel te verwijderen, de auto af te sluiten en de diefstal beveiliging in werking te stellen. Bij storing of schade zo spoedig mogelijk contact opnemen met RYANCARRENTAL. Zelf opgeloste storingen aan de auto kunnen niet in rekening worden gebracht. Lekke banden komen voor rekening van de huurder. Het verwisselen en repareren van de band (+/- Nafl.7,50) dient door de huurder geregeld te worden. · In geval van ongeval: Voertuig niet verplaatsen en is de huurder verplicht een Curacao Road Service (Tel 199) raport te laten opmaken en zich te onthouden van toezeggingen. Bij diens nalatigheid komt de schade geheel voor rekening van de huurder. Het eigen risico geldt per gebeurtenis. (per schade geval).
 • Het is de huurder niet toegestaan de – auto voor andere dan particuliere doeleinden te gebruiken; – de auto te besturen indien hij/zij in zodanige mate van ongeschiktheid verkeert dat het besturen van motorrijtuigen hem/haar zulks door de wet verboden is.
 • Schade opgelopen door rijden onder invloed van alcohol en/of drugs komt geheel voor rekening van de huurder.
 • De auto mag uitsluitend bestuurt worden door de huurder, tenzij RYANCARRENTAL de rijbewijsgegevens van de medebestuurder(s) genoteerd heeft en toestemming daartoe heeft verleend. · De huur dient contant te worden vooruitbetaald. De huurprijs per dag beslaat een periode van 24 uur. De huur gaat in op het tijdstip waarop de auto gereserveerd is voor de huurder. Bij te laat inleveren wordt er het eerste uur een bedrag van Nafl. 10,- extra berekend; hierna vervalt men in het volledige dagtarief. Eventuele incasso voor rekening van de huurder.
 • Bij retourneren van de auto binnen de gereserveerde termijn wordt geen restitutie gegeven. Bij het niet retourneren van de auto zijn alle kosten betrekking hebbend op het terugvorderen van de auto voor rekening van de huurder.
 • De auto dient bestuurd te worden conform de hier te lande geldende regels. Bij overtreding hiervan zijn alle kosten voor rekening van de huurder.
 • Indien de huurder zich niet aan bovenstaande voorwaarden houdt, zijn alle consequenties voor rekening van de huurder, indien huurder contractbreuk pleegt, heeft RYANCARRENTAL het recht de auto onmiddellijk in beslag te nemen zonder restitutie van de vooruitbetaalde huur. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, ligt de beslissingsbevoegdheid bij RYANCARRENTAL.